0615304574 info@springboxs.nl

Download algemene voorwaarden Springboxs in PDF.

Algemene Voorwaarden Springboxs

1. De dagen en aankomsttijden worden in onderling overleg voor onbepaalde tijd vastgesteld.
2. Indien gewenst is het mogelijk om dagen en tijden in overleg met Springboxs te wijzigen.
3. Indien gewenst is het mogelijk het aantal dagen per week te wijzigen. Deze wijziging gaat in
per de eerste dag van de volgende maand.
4. De openingstijden voor de huiswerkbegeleiding van Springboxs staan genoemd op de
website www.springboxs.nl.
5. Tijdens de schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding. Indien gewenst bestaat de
mogelijkheid om, bij voldoende animo, tijdens deze vakanties gedurende enkele uren
begeleid bij www.springboxs.nl te werken aan schoolwerk om bijvoorbeeld een achterstand
in te halen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Deze regeling geldt niet voor
feestdagen en de zomervakantie.
6. De kosten per maand zijn afhankelijk van het aantal dagen per week dat er begeleiding is
en staan genoemd op de website www.springboxs.nl.
7. Betalingen moeten bij vooruitbetaling worden verricht. Maandelijks wordt een factuur
gestuurd.
8. Voor de maand augustus worden geen kosten gefactureerd. Het betreft hier de officiële
vakantieperiode die door het ministerie van onderwijs wordt afgegeven voor het voortgezet
onderwijs in de regio noord.
9. Eventueel verzuim, welke oorzaak dan ook, kan niet worden teruggevorderd.
10. Indien de begeleiding op meer dan de afgesproken dagen plaatsvindt kunnen deze extra
dagen worden gefactureerd tegen het geldende dagtarief.
11. Met de ondertekening van deze aanvraag gaan/gaat ouder(s) een overeenkomst aan met
Springboxs die eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand van
ondertekening. De overeenkomst wordt maandelijks stilzwijgend met 1 maand verlengd
indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de geldende overeenkomst is opgezegd.
12. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren (via de post of de mail). De
beëindiging van de overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen indien u een
schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Springboxs met vermelding van de
beëindigingdatum. Tussentijdse stopzetting van de overeenkomst en/of opschorting van de
contractsperiode in verband met vakantie, ziekte etc. is niet mogelijk.
13. Indien Springboxs genoodzaakt is, bijvoorbeeld door maatregelen van de overheid, om de
begeleiding op afstand te laten plaatsvinden in plaats van op de locatie Langeleegte 5 wordt
dat gezien als een normale voortzetting van de dienstverlening onder dezelfde
voorwaarden.
14. De ouder/voogd is gehouden tot stipte betaling van de aan Springboxs toekomende gelden
ingevolge artikel 6. Bij uitblijven van de overeengekomen betalingen zal Springboxs de
dienstverlening beëindigen en is Springboxs genoodzaakt de gehele vordering uit handen
te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens
Springboxs zorg dragen voor invordering van de achterstallige gelden en alle daaruit
voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 50. De ouder/voogd verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om deze
kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijke gemaakte kosten van juridische bijstand,
de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (incl. de daarover berekende
wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, zonder dat hiervoor
een nadere ingebrekestelling is vereist.
15. Springboxs is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens
het bezoek aan Springboxs.
16. Springboxs biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk
voor eventueel tegenvallende resultaten. Springboxs verplicht zich tot alle redelijkerwijs
mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van afgenomen diensten.
17. Springboxs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
18. Mocht de ouder(s) in gebreke blijven in het nemen van de adequate maatregelen, dan is
Springboxs, zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Springboxs en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor
rekening en risico van de ouder(s).

 

Springboxs: ontwikkeling en huiswerkbegeleiding.

Langeleegte 5, Veendam.

KvK: 88999041